2022-01-18

وضعیت حجاب بازیگران زن در سینما ایران

وضعیت حجاب بازیگران زن در سینما ایران امروزه حجاب بازیگران زن در سینما ایران به دغدغه ای فرهنگی-مذهبی تبدیل شده است. در واقع حجاب در میان بازیگران زن کمرنگ شده و بی حجابی در صحنه سینما رواج پیدا کرده است. حجاب یکی از شاخصه های اصلی فرهنگ ایرانیان است و سابقه آن به پیش از…