2020-08-21

کلیپ حمله وحشیانه اوباش به دو رفتگر و پاکبان و کارگر شهرداری تهران

کلیپ حمله وحشیانه اوباش به دو رفتگر و پاکبان و کارگر شهرداری تهران کلیپ حمله وحشیانه به رفتگر کلیپ حمله وحشیانه اوباش به دو رفتگر و پاکبان و کارگر شهرداری تهران که در ادامه فیلم منتشر شده است از کتک زدن دو تا پاکبان شهرداری که در ادامه می بینید. حمله وحشیانه اوباش به ۲…