2021-12-01

فیلم ۱۸+ زنده شدن مرده در سردخانه و وحشت مردم از زنده شدن جنازه

فیلم ۱۸+ زنده شدن مرده در سردخانه و وحشت مردم از زنده شدن جنازه فیلم ۱۸+ زنده شدن مرده در سردخانه و وحشت مردم از زنده شدن جنازه که دانشجویان پزشکی در سردخانه با دیدن مرده ای که پس از زنده شدن شروع به راه رفتن کرد، اقدام به فرار کردند. زنده شدن ناگهانی مُرده…