2022-08-17

ارسال نشدن کد پیامک برای کاربران تلگرام و توییتر بعد از خارج شدن از برنامه

ارسال نشدن کد پیامک برای کاربران تلگرام و توییتر بعد از خارج شدن از برنامه ارسال نشدن کد پیامک برای کاربران تلگرام و توییتر بعد از خارج شدن از برنامه که کاربران اپراتورهای موبایل اگر از توییتر و تلگرام خارج شوند، امکان بازگشت به این پلتفرم‌‌ ها را به راحتی ندارند. در توضیح این خبر…