2020-08-25

دستگیری کیوان امام وردی متهم تجاوز جنسی + بازداشت کیوان امام وردی ۵ شهریور ۹۹

دستگیری کیوان امام وردی متهم تجاوز جنسی + بازداشت کیوان امام وردی ۵ شهریور ۹۹ دستگیری کیوان امام وردی دستگیری کیوان امام وردی متهم تجاوز جنسی که در ادامه علت بازداشت کیوان امام وردی امروز سه شنبه ۵ شهریور ۹۹ به طور کامل توضیح داده شده است. سردار حسین رحیمی در تشریح جزئیات این خبر،…