2022-02-25

تکذیب برگشت واکسن آسترازنکا از طرف کشور ایران به لهستان

تکذیب برگشت واکسن آسترازنکا از طرف کشور ایران به لهستان تکذیب برگشت واکسن آسترازنکا از طرف کشور ایران به لهستان که وزیر بهداشت گفت: برگشت واکسنی در کار نبود بلکه تعویض واکسن بود. هر محموله واکسن که به کشور وارد می‌ شود باید بررسی و منبع آن، تایید شود. بهرام عین اللهی گفت: منبع واکسن…