2020-12-04

فیلم توهین بهاره رهنما به قوم لر در برنامه شام ایرانی از شایعه تا واقعیت

فیلم توهین بهاره رهنما به قوم لر در برنامه شام ایرانی + واکنش ها فیلم توهین بهاره رهنما فیلم توهین بهاره رهنما به قوم لر در برنامه شام ایرانی که یک سری واکنش هایی از سوی قوم غیور لور این صحبت های بهاره رهنما در بفرمایید شام ایرانی داشت. بعد از حرف های بهاره رهنما…