2020-09-09

فیلم مریضی کانیبالیسم مرغ های ارومیه و زامبی شدن خوردن همدیگر در مرغداری

فیلم مریضی کانیبالیسم در بین مرغ های ارومیه و زامبی شدن خوردن همدیگر در مرغداری فیلم مریضی کانیبالیسم فیلم مریضی کانیبالیسم در بین مرغ های ارومیه و زامبی شدن خوردن گوشت همدیگر در مرغداری بیماری ترسناک در برخی مرغداری های ارومیه! مرغ‌ هایی که گوشت یکدیگر را می خورند! ویدئویی از یک مرغداری نشان می…