2021-02-22

فیلم توضیح بنیامین بهادری برای واکسن کرونا شهاب حسینی در آمریکا

فیلم توضیح بنیامین بهادری برای واکسن کرونا شهاب حسینی در آمریکا فیلم توضیح بنیامین بهادری فیلم توضیح بنیامین بهادری برای واکسن کرونا شهاب حسینی در آمریکا که بعد از اینکه شهاب حسینی در آمریکا واکسن کرونا زد بنیامین درباره این ماجرا توضیحاتی داده است. روایت «بنیامین» از واکسن زدن یکی سلبریتی ‌ها در آمریکا مدارک…