2021-02-10

فیلم شعار مرگ بر روحانی موتور سواران راهپیمایی ۲۲ بهمن اصفهان و توهین به رئیس جمهور

فیلم شعار مرگ بر روحانی موتور سواران راهپیمایی ۲۲ بهمن اصفهان و توهین به رئیس جمهور فیلم شعار مرگ بر روحانی فیلم شعار مرگ بر روحانی موتور سواران راهپیمایی ۲۲ بهمن اصفهان و توهین به رئیس جمهور که در این کلیپ افراد موتورسوار بجای مرگ بر اسرائیل و آمریکا شعار مرگ بر روحانی می گویند….