2020-08-31

فیلم توهین به امام حسین و محرم جلوی مسجد تشیع امام علی در هامبورگ آلمان

فیلم توهین به روز عاشورا و محرم جلوی مسجد تشیع امام علی در هامبورگ آلمان فیلم توهین به امام حسین و محرم فیلم توهین به امام حسین و روز عاشورا و محرم جلوی مسجد تشیع امام علی در هامبورگ آلمان که لشگر یزید با آلات طرب و توهین مقابل مقدسات آمده ‌اند که ظاهرا پهلوی…