2020-09-10

جایزه گرفتن عادل فردوسی پور از SUTA + انجمن سوتا دانشگاه صنعتی شریف

جایزه گرفتن عادل فردوسی پور از SUTA + انجمن سوتا دانشگاه صنعتی شریف جایزه گرفتن عادل فردوسی پور از SUTA انجمن دانشگاه صنعتی شریف (SUTA) یک انجمن مستقل متشکل از اساتید، دانشجویان و کارمندان فعلی و سابق دانشگاه صنعتی شریف است که مقر آن در سن‌دیگوی آمریکاست و با هدف افزایش ارتباط‌های آکادمیک و حرفه‌ای…