2022-05-07

عرضه لباس رزمی

عرضه لباس رزمی عمده و تکی فروشی با باربری پست و ترمینال اتوبوس انواع ورزش های رزمی که به آن هنرهای فنون رزمی هم گفته می شود تلفیقی از فن های رزمی گذشتگان و پیشینیان وسنتی و فنون و تکنیک های جدال های شخص به شخص امروزی و فدراسیونی است.هنرهای رزمی که با سلامت جسمانی…