2022-05-05

آموزش خرید نان کوپنی و روش خرید نان کوپنی اعلام شد

آموزش خرید نان کوپنی و روش خرید نان کوپنی اعلام شد آموزش خرید نان کوپنی و روش خرید نان کوپنی اعلام شد که برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می‌ شود و با هر کارت بانکی امکان خرید نان وجود دارد. ایرنا: بر اساس استاندارد مصرفی خانوارها و تغییر قیمت نان، یارانه مستقیم نان…