2021-03-11

دستگیری محسن و بهروز منوچهری تنظیم کنندگان آهنگ ساسی مانکن + دلیل بازداشت

دستگیری محسن و بهروز منوچهری تنظیم کنندگان آهنگ ساسی مانکن + دلیل بازداشت دستگیری محسن و بهروز منوچهری دستگیری محسن و بهروز منوچهری تنظیم کنندگان آهنگ ساسی مانکن که آریو و اهورا من برادرز (man brothers) که تنظیم آهنگ تهران توکیو ساسی بازداشت شدند. دستگیری عوامل باند موسیقی همکار با ساسی در تهران با اعلام…