2021-10-09

درگذشت ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران ۱۷ مهر ۱۴۰۰

درگذشت ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران ۱۷ مهر ۱۴۰۰ درگذشت ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران که خانواده ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران فوت وی را تایید نمودند. اولین رئیس جمهور ایران، در تاریخ هفدهم مهر به دلیل بیماری طولانی در بیمارستان سالپتریه شهر پاریس در گذشت. خانواده بنی صدر…