2022-07-04

حذف کلمه دکتر در نام بردن از خانم فاطمه دهقان نیری در گزارش تلویزیون

حذف کلمه دکتر در نام بردن از خانم فاطمه دهقان نیری در گزارش تلویزیون حذف کلمه دکتر در نام بردن از خانم فاطمه دهقان نیری در گزارش تلویزیون که ماجرای اقدام پسندیده پزشک یزدی به دلیل نجات جان نوجوان حادثه‌ دیده که استقبال کاربران فضای مجازی و مسئولان استانی را به دنبال داشت، خبرساز شده…