2021-03-01

فیلم رای ندادن احسان حاج صفی به علی کریمی و رای به آجرلو برای فدراسیون فوتبال

فیلم رای ندادن احسان حاج صفی به علی کریمی و رای به آجرلو برای فدراسیون فوتبال فیلم رای ندادن احسان حاج صفی فیلم رای ندادن احسان حاج صفی به علی کریمی و رای به آجرلو برای فدراسیون فوتبال که بعد از شکار لحظه های لحظه رای دادن احسان حاج صفی مشخص شد. احسان حاج صفی…