2020-08-08

فیلم رقص شمالی بازیکنان پرسپولیس در جشن قهرمانی شبکه سه ۱۷ مرداد ۹۹

فیلم رقص شمالی بازیکنان پرسپولیس در جشن قهرمانی شبکه سه ۱۷ مرداد ۹۹ فیلم رقص شمالی فیلم رقص شمالی بازیکنان پرسپولیس در جشن قهرمانی شبکه سه ۱۷ مرداد ۹۹ که بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران بعد از قهرمانی و اهدای جام حرکات موزون انجام دادند. بعد از رقص کنعانی حرکات موزون تخته مهدی شیری تیر…