2020-08-23

فیلم کامل تعزیه و اجرای صحنه روز عاشورا در کربلا عراق در محرم و شهریور ۹۹

فیلم کامل تعزیه و اجرای صحنه روز عاشورا در کربلا عراق در محرم و شهریور ۹۹ فیلم کامل تعزیه فیلم کامل تعزیه و اجرای صحنه روز عاشورا در کربلا عراق در محرم و شهریور ۹۹ که برای اولین بار صحنه واقعی روز عاشورا منطبق بر مقاتل به صورت کامل و اجرای هنرمندان عراقی در کربلا…