2022-04-05

آمار جدید میزان فقر در ایران براساس نقشه فقر و ثروت فروردین ۱۴۰۱

آمار جدید میزان فقر در ایران براساس نقشه فقر و ثروت فروردین ۱۴۰۱ آمار جدید میزان فقر در ایران براساس نقشه فقر و ثروت فروردین ۱۴۰۱ که روزنامه همشهری در گزارشی نقشه جدید فقر و ثروت در ایران را بررسی کرده است. این روزنامه نوشت: * در مطالعات انجام‌شده براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان،…