2020-12-09

درگذشت صالح شمس خواننده آکادمی گوگوش نابینای قائم شهری ۱۹ آذر ۹۹

درگذشت صالح شمس خواننده نابینای قائم شهری ۱۹ آذر ۹۹ + دلیل فوت درگذشت صالح شمس درگذشت صالح شمس خواننده نابینای قائم شهری ۱۹ آذر ۹۹ که صالح شمس خواننده روشندل کشورمان و صدای غایب آکادمی گوگل شبکه من و تو امروز بدلیل کرونا فوت کردند. صالح شمس، روشندل قائم ‌شهری که صدای زیبایش برای…