2022-01-08

شرایط جدید فروش ارز مسافرتی و نحوه تخصیص ارز های مسافرتی

شرایط جدید فروش ارز مسافرتی و نحوه تخصیص ارز های مسافرتی شرایط جدید فروش ارز مسافرتی و نحوه تخصیص ارز های مسافرتی که پس از اعمال تغییرات بانک مرکزی بر روند تخصیص سهمیه ارز مسافرتی در صرافی ها ، گزارش های میدانی نشان می دهد. که صرافی ها فروش ارز برای کشورهای با ویزا را…