2022-06-08

حکم دادگاه مادر جنایت کار بابک خرمدین امروز اعلام شد

حکم دادگاه مادر جنایت کار بابک خرمدین امروز اعلام شد حکم دادگاه مادر جنایت کار بابک خرمدین امروز اعلام شد که دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران از ۴۵ ماه حبس برای مادر بابک خرمدین خبر داد. تسنیم نوشت: دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران از ۴۵ ماه حبس برای مادر…