2020-12-08

فیلم مسخره کردن علی دایی در برنامه دو نبش سامان گوران و احمدرضا موسوی

فیلم مسخره کردن علی دایی در برنامه دو نبش سامان گوران و احمدرضا موسوی فیلم مسخره کردن علی دایی فیلم مسخره کردن علی دایی در برنامه دو نبش سامان گوران و احمدرضا موسوی که در برنامه دونبش شبکه تهران امشب با صدای فردوسی پور حرکات دایی را تقلید کردند. در قسمتی از مسابقه دو نبش…