2022-08-14

ویژگی های یک ازدواج مناسب از دیدگاه سرکار خانم دکتر فهیمه رضایی

ویژگی های یک ازدواج مناسب از دیدگاه سرکار خانم دکتر فهیمه رضایی رفتن به پیش یک مشاور مجرب قبل از ازدواج یکی از اقدامات ضرروی بین زوجین،جهت شناخت شخصیت و روحیات یک دیگر می باشد.مشاوره ازدواج  جهت ساختن یک زندگی با آرامش و بی دغدغه ضرورت دارد. مشاوره ازدواج چیست؟ مشاوره قبل از ازدواج یک…