2022-01-19

افسردگی و راه های مقابله با آن در سفر

افسردگی و راه های مقابله با آن در سفر سفر و افسردگی خلق و خوی انسان ها در هر لحظه تغییرات مختص خود را دارد. با این حال، حالات احساسی بسیار پایین (افسردگی) و نوسانات خلقی بسیار بالا (همانطور که در اختلال دوقطبی رخ می دهد) بر نحوه تفکر، رفتار و عملکرد شما تأثیر می…