2022-02-19

عکس های نجمه جودکی در اکران ترانه ای عاشقانه برایمان بخوان در پردیس سینمایی کوروش

عکس های نجمه جودکی در اکران ترانه ای عاشقانه برایمان بخوان در پردیس سینمایی کوروش عکس های نجمه جودکی در اکران فیلم ترانه ای عاشقانه برایمان بخوان در پردیس سینمایی کوروش که دیشب برگزار شده است. نجمه جودکی اجرای برنامه‌های کمی متفاوت ، سین مثل سریال ، فرصت ویژه ، مثبت هفده ، هفت ترانه…