2021-07-13

سمبل ۱۲ ماه تولد

نمادهای ماه تولد و سمبل ۱۲ ماه سال اگر به دنبال نمادهای ماه تولد خود هستید ، سمبل ۱۲ ماه از فروردین تا ماه اسفند را دراین مقاله بسیار جالب بخوانید ، شخصیت ونماد هرماه دراین پست موجود است.   نمادهای ماه تولد: (فروردین) متولد : نوزاد طبیعت سمبل : قوچ شعار : من هستم…