2022-03-21

آموزش آداب آشامیدن و نوشیدن آب در طب سنتی اسلامی ایرانی

آموزش آداب آشامیدن و نوشیدن آب در طب سنتی اسلامی ایرانی آموزش آداب آشامیدن و نوشیدن آب در طب سنتی اسلامی ایرانی که آشامیدن آب برای مرطوب نگه داشتن بدن، خنک کردن حرارت غریزی و قلب و تسکین تشنگی و گرمی معده و روده و کبد ضروری است. آب قابلیت غذایی برای بدن ندارد، یعنی…