2022-05-14

نگرانی پدر و خواهر یکتا جمالی بعد از ناپدید شدن این وزنه بردار

نگرانی پدر و خواهر یکتا جمالی بعد از ناپدید شدن این وزنه بردار نگرانی پدر و خواهر یکتا جمالی بعد از ناپدید شدن این وزنه بردار که خانواده یکتا جمالی خصوصاً پدر و خواهر او، با توجه به اینکه مسئولان فدراسیون از رئیس گرفته تا دبیر و نایب رئیس و…، حاضر به پاسخگویی درست و…