2022-01-18

آیا ایران به یمن و سوریه واکسن آسترازنکا هدیه کرده ؟

آیا ایران به یمن و سوریه واکسن آسترازنکا هدیه کرده ؟ آیا ایران به یمن و سوریه واکسن آسترازنکا هدیه کرده ؟ که درست زمانی که خیلی‌ ها در مراکز واکسیناسیون به‌ دنبال واکسن آسترازنکا بودند، خبر رسید قرار است واکسن‌ های اهدایی مازاد به کشورهای دیگر نظیر یمن، افغانستان و سوریه هدیه داده شود؛…