2021-07-13

درگیری دختران در اصفهان

درگیری دختران در اصفهان و دستور شناسایی و تشکیل پرونده برای خاطیان کلیپ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در واکنش به انتشار کلیپ قدرت نمایی با سلاح سرد در درگیری دختران نوجوان اصفهانی ضمن اشاره به صدور دستور جهت شناسایی و تشکیل پرونده شخصیت و مددکاری اجتماعی برای افراد خاطی بر ضرورت بررسی روان شناسی…