2022-02-16

آخرین اخبار واکسن مخصوص اومیکرون توسط دانشمندان ایرانی کوو ایران برکت

آخرین اخبار واکسن مخصوص اومیکرون توسط دانشمندان ایرانی کوو ایران برکت آخرین اخبار واکسن مخصوص اومیکرون توسط دانشمندان ایرانی کوو ایران برکت که کارخانه تولید کننده واکسن کوو ایران برکت از تولید واکسن اختصاصی اُمیکرون و کسب موفقیت آن در تست حیوانی خبرداد. در اطلاعیه روابط عمومی شفافارمد آمده است: شیوع سویه اومیکرون و انتشار…