2021-01-22

فیلم سقوط محمد بزرگی چترباز در هنگام پرش از ارتفاع ۵۰ متری بخاطر باز نشدن چتر

فیلم سقوط محمد بزرگی چترباز در هنگام پرش از ارتفاع ۵۰ متری بخاطر باز نشدن چتر فیلم سقوط محمد بزرگی فیلم سقوط محمد بزرگی چترباز در هنگام پرش از ارتفاع ۵۰ متری بخاطر باز نشدن چتر «محمد بزرگی» چترباز معروف، حین پرش از نردبان بلند مرتبه آتش ‌نشانی از ارتفاع ۵۰ متری به مناسبت یادبود…