2022-01-12

وکیل خانواده

وکیل خانواده در دعاوی خانوادگی ممکن است نیاز به برگزاری چندین جلسه بین موکل و همسرش باشد بدیهی است که در صورت عدم برگزاری جلسات و مشاوره های هر دو طرف امکان برقراری صلح توسط وکیل خانواده غیر ممکن است.  قطعاً نمیتوان به پرونده های خانواده به عنوان یک پرونده حقوقی معمول نگریست. چرا که…