2022-02-19

آیا واقعا قرنطینه امیکرون ۵ روز است ؟

آیا واقعا قرنطینه امیکرون ۵ روز است ؟ آیا واقعا قرنطینه امیکرون ۵ روز است ؟ که سازمان جهانی بهداشت می گوید ۵ روز قرنطینه برای امیکرون اشتباه است و باید قرنطینه تا چهارده روز ادامه یابد. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت: سیاست ۵ روز قرنطینه برای امیکرون اشتباه است و در مناطق با شیوع…