2021-03-06

فیلم ماجرای توهین برزو ارجمند به پرسپولیس و کری برزو ارجمند برای پرسپولیس

فیلم ماجرای توهین برزو ارجمند به پرسپولیس و کری برزو ارجمند برای پرسپولیس فیلم ماجرای توهین برزو ارجمند به پرسپولیس فیلم ماجرای توهین برزو ارجمند به پرسپولیس و کری برزو ارجمند برای پرسپولیس که بعد از فحاشی هواداران تیم پرسپولیس تهران به برزو ارجمند، وی ویدیویی منتشر کرده است. بروز ارجمند در صفحه اینستاگرامی خود…