2022-04-01

اطلاع رسانی کم فروشی بنزین در جایگاه های سوخت سراسر کشور در سال ۱۴۰۱

اطلاع رسانی کم فروشی بنزین در جایگاه های سوخت سراسر کشور در سال ۱۴۰۱ اطلاع رسانی کم فروشی بنزین در جایگاه های سوخت سراسر کشور در سال ۱۴۰۱ که صنف جایگاهداران سوخت و شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی، دو مرجع رسیدگی به شکایات درباره کم فروشی احتمالی در جایگاه‌ های سوخت هستند. اغلب شکایت‌ها…