2020-08-10

فیلم بیا بخورش مجتبی پوربخش مجری شبکه ورزش که باعث اخراجش شد

فیلم بیا بخورش مجتبی پوربخش مجری شبکه ورزش که باعث اخراجش شد فیلم بیا بخورش مجتبی پوربخش فیلم بیا بخورش مجتبی پوربخش مجری شبکه ورزش که باعث اخراجش شد که دردسر برای مجری برنامه فوتبال یک تصادفی در کار نبود، پوربخش از شبکه ورزش کنار گذاشته شد؟ در حالیکه شاهد سپری شدن روزهای پایانی مسابقات…