2022-03-28

درگیری پاکبان فومنی با یک مسافر نوروزی و ضرب و شتم یک پاکبان فومنی

درگیری پاکبان فومنی با یک مسافر نوروزی و ضرب و شتم یک پاکبان فومنی درگیری پاکبان فومنی با یک مسافر نوروزی و ضرب و شتم یک پاکبان فومنی که شهردار فومن از ضرب و شتم یک پاکبان از سوی یک مسافر نوروزی پس از مشاجره لفظی در این شهر خبر داد. کاظم قربانی گشتی گفت:…