2020-09-03

تکذیب کرونا گرفتن آیت الله جنتی و شایعه درگذشت آیت الله جنتی شهریور ۹۹

تکذیب کرونا گرفتن آیت الله جنتی و شایعه درگذشت آیت الله جنتی شهریور ۹۹ تکذیب کرونا گرفتن آیت الله جنتی تکذیب کرونا گرفتن آیت الله جنتی و شایعه درگذشت آیت الله جنتی شهریور ۹۹ که شایعه خبر ابتلا شدن آیت الله جنتی به کرونا که دقایقی است منتشر شده تکذیب شد. به نقل از تسنیم،…