2022-11-15

چرا شرکت‌ها نیاز به خدمات مالی و حسابداری دارند؟

چرا شرکت‌ها نیاز به خدمات مالی و حسابداری دارند؟ در گذشته سازمان‌ها و شرکت‌ها مانند شرکت حسابداری گسترش آن‌چنانی نداشتند و امور مالی با خودکار و کاغذ و چرتکه هم به انجام می‌رسید. اما امروزه باتوجه‌به اینکه امور مالی سازمان‌ها، تکنولوژی و سیستم مالی، پیشرفت زیادی کرده است؛ در نتیجه افرادی حاذق با دانش حسابداری…