2022-01-03

نجات صادرات چندصدمیلیاردی با ترموگراف چندصدهزاری

نجات صادرات چندصدمیلیاردی با ترموگراف چندصدهزاری صادرات یک شغل پر ریسک، چالش برانگیز  و در عین حال پر هیجان است. اگر شما که این مقاله را می خوانید یک صادرکننده باشید منظورم را به خوبی درک می کنید. زمانی که قرار است چندین تن بار را به مقصدی دور و خارج از مرزهای کشور راهی…