2021-03-03

کرونا گرفتن اکبر عبدی و بستری شدن اکبری در بیمارستان ۱۳ اسفند ۹۹

کرونا گرفتن اکبر عبدی و بستری شدن اکبری در بیمارستان ۱۳ اسفند ۹۹ کرونا گرفتن اکبر عبدی کرونا گرفتن اکبر عبدی و بستری شدن اکبری در بیمارستان ۱۳ اسفند ۹۹ که اکبر عبدی به دلیل نامساعد بودن حالش به خاطر بیماری کرونا در بیمارستان بستری شد. اکبر عبدی در بیمارستان بستری است حال مساعد این…