2022-02-02

تاریخ برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰ چه زمانی است ؟

تاریخ برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰ چه زمانی است ؟ تاریخ برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰ چه زمانی است ؟ که وزیر گفت پیشنهاد دادیم که آزمون استخدامی در اسفند امسال برگزار شود و بر این اساس متقاضیان آماده باشند. به نقل از فارس، وزیر آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت…