2022-03-05

بهترین اعمال ماه شعبان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ چیست ؟

بهترین اعمال ماه شعبان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ چیست ؟ بهترین اعمال ماه شعبان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ چیست ؟ که ماه شعبان، منسوب به پیامبر اعظم (ص) است. ماه شعبان، منسوب به پیامبر اعظم (ص) است. او روزهای ماه شعبان را روزه می‌گرفت و به ماه رمضان وصل می‌کرد، در کتب روایی…