2021-12-19

تاریخ دقیق امتحانات نهایی ۱۴۰۰ دانش آموزان از طرف آموزش و پرورش مشخص شد

تاریخ دقیق امتحانات نهایی ۱۴۰۰ دانش آموزان از طرف آموزش و پرورش مشخص شد تاریخ دقیق امتحانات نهایی ۱۴۰۰ دانش آموزان از طرف آموزش و پرورش مشخص شد که رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش و پرورش از تغییر زمان امتحانات نهایی دانش آموزان خبر داد. خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش و…