2020-11-30

درگذشت آذر محبی تهرانی معروف به رامش خواننده زن قبل انقلاب ۱۰ آذر ۹۹

درگذشت آذر محبی تهرانی معروف به رامش خواننده زن قبل انقلاب ۱۰ آذر ۹۹ درگذشت آذر محبی تهرانی درگذشت آذر محبی تهرانی معروف به رامش خواننده زن قبل انقلاب ۱۰ آذر ۹۹ که رامش خواننده زن قبل از انقلاب به دلیل ایست قلبی امروز توسط مرتضی خبر فوت او منتشر شد. مرتضی برجسته، خواننده قدیمی…