2020-10-20

فیلم مصاحبه مهدی مدرس خواننده با شبکه من و تو بعد از مهاجرت و رفتن از ایران

فیلم مصاحبه مهدی مدرس خواننده با شبکه من و تو بعد از مهاجرت و رفتن از ایران فیلم مصاحبه مهدی مدرس فیلم مصاحبه مهدی مدرس خواننده پاپ کشورمان با شبکه من و تو بعد از مهاجرت و رفتن از ایران که طی گفتگویی با شبکه ماهواره ای من و تو دلیل مهاجرت خود را اعلام…